-------

Om radon

Fakta om radon och vanliga åtgärder


Vad är radon?
Radon är en radioaktiv ädelgas som kommer från uran i bergrunden och stenbaserade jordarter. Radon sönderfaller till radondöttrar och avger skadlig joniserande strålning främst alfastrålning.

Radon varken luktar, smakar eller syns.

Radonhalten i inomhusluften mäts i Bq/m3 (becquerel per kubikneter). Radon i vatten mäts i Bq/l.

Hälsofara:
Strålskyddsmyndigheten SSM bedömmer att ca, 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Risken ökar många gånger i samband med rökning.

Varifrån kommer radon?
Radon i våra bostäder kommer i från mark, byggnadsmateria eller vatten.

Markradon:
Berggrunden och markens beskaffenhet är avgörande för hur hög radonhalten är när den når våra bostäder.

Byggnadsmaterial:
Främst från blåbetong vilken kan variera beroende var och när man bröt malmen. Finns även i vissa fall som fyllning i bjälklag. Blåbetong tillverkades mellan 1929-1975.

Vatten:
Kan finnas i borrade brunnar. Halten varierar mellan olika bergarter och halten av uran.

Åtgärder:
Finns olika alternativ beroende på fastighetens kontruktion, markens beskaffenhet och varifrån det kommer.

Vid markradon med platta på mark/källare:
Tätning om möjligt, sänka undertrycket under plattan i marken med radonsug eller radonbrunn.

Vid markradon med krypgrund:
Tätning om möjligt, ventilera grunden eller radonbrunn.

Vid byggnadsmaterialet:
Öka ventilationen. Om markradon finns är det risk att man suger in mer av det.

Vid vatten:
Montera en radonavskiljare för vatten.